លោក Ohara ដឹកនាំ​ឈុត U-19 ទៅ​ចូល​ព្រឹត្តិការណ៍ Mekong Goodwill Games នៅ​ថៃ​

ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​