អូគីហ្គាហារ៉ា តំបន់ព្រៃមរណៈនៅឯភ្នំហ្វូជី

dnt-news : ភ្នំហ្វូជី គឺជាភ្នំមួយដែលល្បីសុសសាយជាកន្លែងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុត តែអ្វីដែលយើងបានឃើញនេះក៏វាមានលាយជាមួយនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ ។