ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ACU កំពុង​តាមដាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ និង​សហ​ការ​ជា​មួយ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ឈាន​ទៅ​លុប​បំបាត់​កុង​ត្រូល​ជជុះ