ធ្វើការ​ពេលយប់​រាងកាយ​មាន​បញ្ហា​ច្រើន​!

​dnt-news : ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​ព្រមាន​ថា​អ្នក​ដែល​ធ្វើការ​វេន​យប់​នឹង​រុញច្រាន​ឱ្យ​រាងកាយ​ធ្លាក់​ទៅក្នុង​ស្ថានភាព​ច្របូកច្របល់​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សុខភាព​។ ការព្រមាន​នេះ​ត្រូវ​បានលើកឡើង​បន្ទាប់ពី​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ដំណេក​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Surrey របស់​អង់គ្លេស​បាន