បោះបង់​ប្រាក់ខែ​ជាង​មួយ​ពាន់​ដុល្លារ​ស្រវា​លក់​កន្ទេល​

dnt-news : ​ មនុស្ស​រាល់​រូប​រមែង​មានចិត្ត​ខុសៗ​គ្នា អ្នកខ្លះ​មាន​ចំណង​ចំណូលចិត្ត​ធ្វើ​ការងារ ឯ​ខ្លះទៀត​មាន​ចំណូល​ទៅរក​ស៊ី​បង្កើត​នូវ​មុខរបរ​ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយ​អ្នក​មួយចំនួនទៀត គឺ​ធ្វើការ​ឲ្យ​គេ​គឺ​គ្រាន់តែ​ដើម្បី​ក្រេប​យក​បទពិសោធន៍​សម្រាប់​បង្កើត​អជីវ​កម្ម​ផ្ទាល់ខ្លួន ។