ក្លឹប​ហាត់ប្រាណ​កាលី​ប​ស្រាត​ទើប​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ហាត់​

dnt-news : ​ក្លឹប​ហាត់ប្រាណ​ស្រាត​កាលី​ប​លើកដំបូង​របស់​ពិភពលោក​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ហើយ​នៅ​ទីក្រុង​អាម​ស្ទឺ​ដាម​រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ហូ​ឡង់ ដែល​ក្លឹប​ហាត់ប្រាណ​នេះ​តម្រូវឱ្យ​ភ្ញៀវ​ស្រាត​ទាំងអស់គ្នា ហើយ​មាន​បើក​សេវាកម្ម​នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃអាទិត្យ ។​