ស្ថានទូតជប៉ុន​ ប្រកាសពីការ ប្រឡងកំពូ​ល ចម្រៀងឯក ណូដូជីម៉ាន់ លើកដំបូងនៅកម្ពុជា