តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរនៅ ក្នុងហ្វេសប៊ុកថា ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ គឺសារមន្ទីរបានចូលរួម ចំណែកផ្តល់ការងារ ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ ឲ្យមានជីវភាពរស់នៅ កាន់តែប្រសើរឡើង។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរថា នៅក្រោមម្លប់សន្តិភាព កម្ពុជាកាន់តែទាក់ទាញ បាននូវវិនិយោគទុនបរទេស ដែលយើងកំពុងឃើញ មាននៅក្នុងប្រទេស រួមទាំងសារមន្ទីរខ្នាតធំ (Angkor Panorama Museum) នៅទីក្រុងសៀមរាប ដែលកំពុងទាក់ទាញ ទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន។

សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថា សម័យតេជោ គឺសម័យសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៌ ដែលជាបំណងប្រាថ្នា របស់ពលរដ្ឋ កម្ពុជាទាំងមូល៕

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

តេជោ សែន៖ ក្រៅពីការចូលរួមថែរក្សា អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ សារមន្ទីរ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ