​ក្រសួង​អប់រំ​ណែនាំ ​ឱ្យ​រៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​តាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​

Doliprane TVC

​ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង កីឡា បានចេញ​សេចក្តីណែនាំ​មួយ​ស្តីពី​ការរៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខ​​វិជ្ជា គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ ។​ការរៀបចំ​បង្កើតឱ្យមាន​ក្លឹប​លើ​វិស័យ​សិក្សា​នេះដែរ​គឺ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​ប្រកួតប្រជែង​របស់​​សិស្ស​កម្ពុជា ។ នៅក្នុង​សហគមន៍​អាស៊ាន និង គោលដៅ​ផ្តល់ឱកាស​ឱ្យ​សិស្ស​ចេះ​ធ្វើ​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ​ជា​ក្រុ​​ម ចេះ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ និង បង្កើត​ស្នាដៃ ព្រមទាំង​ឱ្យមាន​ការពេញចិត្ត​ក្នុងការ​សិក្សា​ស្របតាម​គោ​លន​យោ​
​បាយ និង ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​វិស័យ​អប់រំ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង កីឡា ។​

​ក្រសួង​អប់រំ​ណែនាំ ​ឱ្យ​រៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​តាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​

​ក្រសួង​អប់រំ​ណែនាំ ​ឱ្យ​រៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​តាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​

យោងតាម​សេចក្តីណែនាំ​របស់ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង កីឡា នឹង​ណែនាំ​គាំទ្រ លើកទឹកចិត្ត និង ស​ម្រ​ប​សម្រួល​ដល់​អង្គភាព​ពា​ក់​ព័ន្ធ​ក្រោម​ឱវាទ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង កីឡា​ទាំងអស់ ឱ្យ​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការដឹកនាំ និង គ្រប់គ្រង​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បី​អនុវត្តតាម​ភារកិច្ច​ដូច​បាន​​កំណត់ ព្រមទាំង​ចូលរួម​គាំទ្រ​ឱ្យអស់​លទ្ធភាព ដល់​ដំណើរការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិត​វិ​​ទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​នៅតាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​ទូទាំងប្រទេស ។​
​ដេប៉ូ​

​ក្រសួង​អប់រំ​ណែនាំ ​ឱ្យ​រៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​តាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ណែនាំ ​ឱ្យ​រៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​តាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ណែនាំ ​ឱ្យ​រៀបចំ​បង្កើត​ក្លឹប​សិក្សា​មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​តាម​អនុវិទ្យាល័យ និង វិទ្យាល័យ​