ប្រធាន គណបក្សយុវជន កម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទ សារព័ត៌មាន ពីការរាំងស្ទះ មិនឲ្យទៅជួប សកម្ម CNRP ១៥នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធាន គណបក្សយុវជនកម្ពុជា លោក ពេជ្រ ស្រស់ នឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទ សារព័ត៌មាន មួយនៅម៉ោង៣រសៀល ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ជុំវិញការបដិសេធមិន អនុញ្ញាតឲ្យមន្រ្តី គណ បក្សខ្លួន ចូលជួបទណ្ឌិតសកម្មជនទាំង១៥រូប របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ(CNRP) ខណៈគណ បក្សនេះ បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ៕

ប្រធាន គណបក្សយុវជន កម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទ សារព័ត៌មាន ពីការរាំងស្ទះ មិនឲ្យទៅជួប សកម្ម CNRP ១៥នាក់