ជម្រៅទ្វារមាសស្ត្រី និង ប្រវែងលឹង្គរបស់បុរស

សុខភាព៖ លោក William Masters និងលោក Virginia Johnson បានរកឃើញថា ជាមធ្យមជម្រៅនៃទ្វារមាស របស់មនុស្សស្រីពេញវ័យ គឺមានជម្រៅចន្លោះពី ៧ ទៅ ៨ សង់ទីម៉ែត្រ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ មានការចូលរួមពីស្ត្រី ដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ ការមានកូន  ហើយលទ្ធផលបាន បង្ហាញឲ្យឃើញថា ជម្រៅទ្វារមាសតូចបំផុតគឺ ៦,៩ សង់ទីមែត្រ និងជម្រៅទ្វារមាស ធំបំផុតគឺ ១៤,៨ សង់ទីមែត្រ។

យោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវជាទូទៅ ប្រវែងមធ្យមរបស់លិង្គគឺ ១៣,២ សង់ទីម៉ែត្រ,  ឯចំណែកករណីខ្លះ លឹង្គឡើងរឹងមានប្រវែងតែ ១១.៧ សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ។ លិង្គជាមធ្យម នៅពេលដែលមិនបះឡើង គឺមានប្រវែង ៩.១ សង់ទីម៉ែត្រ និងមានប្រវែង ៩.៣ សង់ទីម៉ែត្រ នៅពេលលឹង្គឡើងរឹង៕

ជម្រៅទ្វារមាសស្ត្រី និង ប្រវែងលឹង្គរបស់បុរស