សម្ដេចតេជោ បង្ហាញបទចម្រៀង ទាក់ទងនឹង សក្ដានុពល អេកូទេចរណ៍តំបន់ឆ្នេរ

សក្តានុពលអេកូទេសចរណ៏តំបន់ឆ្នេរ

ចម្រៀងទេសចរណ៏: សក្តានុពលអេកូទេសចរណ៏តំបន់ឆ្នេរ។កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ - Cambodia, Kingdom of Wonder

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Thursday, February 25, 2016

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញបទចម្រៀង ទាក់ទងនឹង សក្ដានុពល អេកូទេចរណ៍តំបន់ឆ្នេរ