លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ជាប់ជាប្រធាន និងលោក ទា ចំរ៉ាត់ ប្រធានកិត្តិយស ខណៈលោក ខាន់ សាវឿន អនុប្រធាន

ភ្នំពេញ៖ សមាជជាលើកដំបូងរបស់ គណបក្សខ្មែររូបរួមជាតិ  នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ បានសម្រេចអនុម័ត បោះឆ្នោតឲ្យលោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ជាប់ជាប្រធាន គណបក្ស និងលោក ទា ចំរ៉ាត់ ប្រធានកិត្តិយស ខណៈលោក ខាន់ សាវឿន អនុប្រធាន។

បើតាមប្រកាសរបស់ លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ក្រសួងមហាផ្ទៃ យល់ព្រមរំលាយ លទ្ធផល សមាជរបស់ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចចោល កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុន៕

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ជាប់ជាប្រធាន និងលោក ទា ចំរ៉ាត់ ប្រធានកិត្តិយស ខណៈលោក ខាន់ សាវឿន អនុប្រធាន

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ជាប់ជាប្រធាន និងលោក ទា ចំរ៉ាត់ ប្រធានកិត្តិយស ខណៈលោក ខាន់ សាវឿន អនុប្រធាន

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ជាប់ជាប្រធាន និងលោក ទា ចំរ៉ាត់ ប្រធានកិត្តិយស ខណៈលោក ខាន់ សាវឿន អនុប្រធាន