​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុង​ពិធី​បើក​វេទិកា​យុវជន​អាស៊ី​

ភ្នំពេញ: នៅ​ព្រឹក​នេះ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុង​ពិធី​បើក​វេទិកា​យុវជន​អាស៊ី ក្រោម​ប្រធានបទ សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និង​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​តំបន់​ឆ្ពោះទៅរក​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព នៅ​ស​ណ្ឋ​គារ​សុខា​ភ្នំពេញ​ដែល​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ម៉ោង 8:30am៕​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុង​ពិធី​បើក​វេទិកា​យុវជន​អាស៊ី​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុង​ពិធី​បើក​វេទិកា​យុវជន​អាស៊ី​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុង​ពិធី​បើក​វេទិកា​យុវជន​អាស៊ី​