ហាត់ប្រាណ​ដើម្បី​ផ្តាច់​បារី​

dnt-news : ប្រសិនបើ​ពេលណា​មួយ​ក្រោយពេល​អ្នក​ផ្តាច់​បារី​ហើយ ស្រាប់​តែមាន​អារម្មណ៍​នឹកភ្នក​ចង់​ជក់បារី​ឡើងវិញ​នោះ យើង​សូម​ណែនាំ​វិធី​បំបែរ​អារម្មណ៍​ចំណង់​នេះ ដោយ​ការហាត់​ប្រាណ​ជំនួស​វិញ​ម្តង ។​