២៤​ឆ្នាំ​ខាងមុខ​ទៀត​អង្គការ​ណា​សា​អាមេរិក​អាច​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​មនុ​ស្ស​ភព​ផ្កាយ​បាន​

dnt-news : ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ជាច្រើន​ប្រទេស​បាន​អះអាង​ព្រមៗ​គ្នា​ថា រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិកាំង​ជា​អ្នក​ប្រមែប្រមូល​ទិន្នន័យ និង​ភស្តុតាង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មនុស្ស​ភព​ផ្កាយ​ច្រើនជាងគេបង្អស់​តែ​មិន​ព្រម​បង្ហាញ​ឱ្យ​ពិភពលោក​បាន​ស្គាល់​ការពិត​មួយ​ដែលថា មាន​មនុស្ស​ភព​ផ្កាយ​មួយ​អំបូរ​បានធ្វើ​ដំណើរ​ដល់​ភពផែ