អាជ្ញាធរ សង្កាត់ចោមចៅ ចុះប្រមូលជនអនាថា ក្នុងមូលដ្ឋាន ៨នាក់ ប្រគល់ឲ្យ មន្ទីរសង្គមកិច្ច

ភ្នំពេញៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ អាជ្ញាធរសង្កាត់ចោមចៅ ចុះប្រមូលជនអនាថា សុំទាន ហិតកាវ បាន៨នាក់ ប្រគល់និងបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចអប់រំ។

ចំពោះជនអនាថាខាងលើនេះ អាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការអបរំដល់ពួកគាត់ ឲ្យបានរៀនសូត្រ និងមានការងារធ្វើផងដែរ ជាពិសេសទៅទៀតនោះ ជនអនាថានិងក្មេងហិតកាវទាំងនេះ បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងខ្លាំង កើតមានឡើងនូវអំពើលួច ឆក់ ដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើម និងអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតផង៕

អាជ្ញាធរ សង្កាត់ចោមចៅ ចុះប្រមូលជនអនាថា ក្នុងមូលដ្ឋាន ៨នាក់ ប្រគល់ឲ្យ មន្ទីរសង្គមកិច្ច

អាជ្ញាធរ សង្កាត់ចោមចៅ ចុះប្រមូលជនអនាថា ក្នុងមូលដ្ឋាន ៨នាក់ ប្រគល់ឲ្យ មន្ទីរសង្គមកិច្ច