សម្ដេចតេជោ បង្ហាញវីដេអូ ដែលអញ្ជើញជា អធិបតីភាព ក្នុងកម្មវិធីបើក វេទិកាយុវជនអាស៊ី

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នារៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញវីដេអូឃ្លិប ដែលសម្ដេចបាន អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកម្មវិធីបើកវេទិកា យុវជនអាស៊ី (Asian Youth Forum) ក្រោមប្រធានបទ «សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងភាពជាដៃគូ ក្នុងតំបន់ឆ្ពោះទៅ រកគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ និរន្តរ៍ភាព Peace, Democracy, and Regional Partnership toward Sustainable Development Goals» នាសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ៕

កម្មវិធីបើកវេទិកាយុវជនអាស៊ី (Asian Youth Forum)

Video : សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងកម្មវិធីបើកវេទិកាយុវជនអាស៊ី (Asian Youth Forum) ក្រោមប្រធានបទ «សន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ និរន្តរ៍ភាព Peace, Democracy, and Regional Partnership toward Sustainable Development Goals» នៅ សណ្ឋាគារ សុខា ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Thursday, February 25, 2016

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញវីដេអូ ដែលអញ្ជើញជា អធិបតីភាព ក្នុងកម្មវិធីបើក វេទិកាយុវជនអាស៊ី

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញវីដេអូ ដែលអញ្ជើញជា អធិបតីភាព ក្នុងកម្មវិធីបើក វេទិកាយុវជនអាស៊ី