ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំASEAN ផ្ញើរលិខិតទៅកាន់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រចាំ ASEAN បកស្រាយពាក់ព័ន្ធ នឹងស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវ ចុះផ្សាយក្នុងកាសែត ខេមបូឌាឌេលី

ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំASEAN ផ្ញើរលិខិតទៅកាន់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រចាំ ASEAN បកស្រាយពាក់ព័ន្ធ នឹងស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវ ចុះផ្សាយក្នុងកាសែត ខេមបូឌាឌេលី

ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំASEAN ផ្ញើរលិខិតទៅកាន់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រចាំ ASEAN បកស្រាយពាក់ព័ន្ធ នឹងស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវ ចុះផ្សាយក្នុងកាសែត ខេមបូឌាឌេលី

  • ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរ ប្រចាំASEAN ផ្ញើរលិខិតទៅកាន់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រចាំ ASEAN បកស្រាយពាក់ព័ន្ធ នឹងស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវ ចុះផ្សាយក្នុងកាសែត ខេមបូឌាឌេលី已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+