តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរ ដោយបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារថា មិនអាចជក់បារី នៅពេលកំពុង លេងកីឡាបានទេ ទោះកីឡាប្រភេទណាក៏ដោយ ហើយប្រសិនចង់ ឈប់ជក់បារីគួរ បង្កើនសកម្មភាពកីឡា។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook) របស់សម្ដេច បានសរសេរថា "ថ្ងៃសៅរ៍ ចុងសប្តារហ៌ ខ្ញុំច្រើននិយាយពីកីឡា និងកំពុងស្ថិតនៅ ទីលានវាយកូនហ្គោល។ នេះខ្ញុំចង់ផ្តល់បទ ពិសោធន៍សំរាប់ អ្នកជក់បារី។ កីឡាអាចជួយកាត់បន្ថយ ការជក់បារីនៅ ពេលកំពុងលេង។ មិនអាចជក់បារី នៅពេលកំពុងលេង កីឡាបានទេ ទោះកីឡាប្រភេទ ណាក៏ដោយ។ ហើយប្រសិនចង់ ឈប់ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា។ សូមឈប់ជក់បារី ដើម្បីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនយើង និងគ្រួសារយើង ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរួម ការងារជាមួយយើង"៕

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា

តេជោ សែន៖ ប្រសិនបើចង់ឈប់ ជក់បារីគួរបង្កើន សកម្មភាពកីឡា