ទិវាជាតិទីក្រុង ស្អាតឆ្នាំនេះ ក្រោមប្រធានបទ ”ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន”

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសារ លិខិតចំនួន៣ទំព័រ របស់សម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន និងជាប្រធានកិត្តិយស នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ វាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ឲ្យដឹងថា នាឪកាសទិវាជាតិ ទីក្រុងស្អាត ក្រោមប្រធានបទឆ្នាំនេះ ”ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន” រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

ទិវាជាតិទីក្រុង ស្អាតឆ្នាំនេះ ក្រោមប្រធានបទ ”ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន”

ទិវាជាតិទីក្រុង ស្អាតឆ្នាំនេះ ក្រោមប្រធានបទ ”ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន”

ទិវាជាតិទីក្រុង ស្អាតឆ្នាំនេះ ក្រោមប្រធានបទ ”ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន”