ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​កំពុង បង្កើត​ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​ថ្ម​មិនចេះ​អស់​ថាមពល​

dnt-news : ការពឹងផ្អែក​ខ្លាំង​លើ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​របស់​យើង​មានន័យថា​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​ងាប់​គឺជា​បញ្ហា​រំខាន​ធំ​បំផុត​មួយ​ក្នុងសម័យ​ទំនើប​នេះ​។ ប៉ុន្តែ​ចុះ​ប្រសិនបើ​អ្នក​អាច​សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​អ្វី​ផ្សេងទៀត​ដូចជា​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​នោះ​?