ការចុះចែកសេចក្ដី ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាន ៦០%ហើយ

ភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលការប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សា នៅថ្ងៃ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ការចុះចែកសេចក្តី ជូនដំណឹងស្តីពី ការធ្វើអត្តសញ្ជាតិខ្មែរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺបានដល់គ្រួសារ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៦០%ហើយ និងចុះបន្តថ្ងៃសៅរិ៍ អាទិត្យនេះឲ្យ បានគ្រប់ៗគ្រួសារ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ការចុះស្រង់ស្ថិតិ ប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅ បណ្តោះអាសន្ន រយៈពេលយូៗ ដើម្បីរៀបចំធ្វើឯកសារ ធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ជូនគាត់ ៕

ការចុះចែកសេចក្ដី ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាន ៦០%ហើយ

ការចុះចែកសេចក្ដី ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាន ៦០%ហើយ

ការចុះចែកសេចក្ដី ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាន ៦០%ហើយ

ការចុះចែកសេចក្ដី ជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាន ៦០%ហើយ