ការប្រកួត ផ្តាច់ព្រាត់ Miss University. 2016. ក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើប Aeon Mail. ល្ងាចនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ះ  នៅវេលាម៉ោង៤ល្ងាច ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦ នេះមានការប្រលងផ្តាច់ព្រាត់ បន្ទាប់ពិប្រលងជម្រុះតាមបណ្តារខេត្តរួចមក តើបេក្ខនារីបានទទួលជោកជ័យ មេត្តាតាមដានទស្សនាះ តើបេក្ខនារីមកពី សកលវិទ្យាល័យខេត្តកំពង់ចាម នាម លិញ  ចន្រ្ទ បុត្តី.  ពាក់លេខ០៩. ល្បីថា ស្រស់សោភា  អាចទទួលជោគជ័យអត់។

ការប្រកួត ផ្តាច់ព្រាត់ Miss University. 2016. ក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើប Aeon Mail. ល្ងាចនេះការប្រកួត ផ្តាច់ព្រាត់ Miss University. 2016. ក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើប Aeon Mail. ល្ងាចនេះ ការប្រកួត ផ្តាច់ព្រាត់ Miss University. 2016. ក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើប Aeon Mail. ល្ងាចនេះ