ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!

ជនជាតិ​កួយ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ សម្បូរ​ឈើ​ធំៗ តែ​ផ្ទះ​វិញ​តូចៗ​!


អ្នក​ឆ្លង​អេដស៍ ៣នាក់ សង្ស័យថា ខ្លួន​អាច​ឆ្លង​ដោយសារ​ចាក់​ថ្នាំ​នៅ​ពេទ្យ​ឯកជន​១ ក្បែរ​ភូមិ​ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​