រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌ កម្ពុជា-វៀតណាម កំពុងជួបពិភាក្សាគ្នា

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងយុត្តិធម៌ កម្ពុជា លោក អង្គ វង្សវឌ្ឍនា បាននឹងកំពុង ជួបពិភាក្សាជាមួយ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌វៀតណាម លោក Ha Hung Cuong ដើម្បីផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍន៍ និងទស្សនៈវិស័យអនាគត លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ ទាំងពីរប្រទេស នាទីស្តីការក្រសួង ។

សូមបញ្ជាក់ថា Ha Hung Cuong បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ មកបំពេញទស្សនកិច្ច នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៧ កុម្ភៈ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២ មីនា ឆ្នាំ២០១៦៕

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង យុត្តិធម៌ កម្ពុជា-វៀតណាម កំពុងជួបពិភាក្សាគ្នា