លោកបណ្ឌិត សភាចារ្យ សុខ អានចូលរួមពិធី បិទការប្រកួតពានរង្វាន់ “សុខ អាន” លើកទី៦ នៅរសៀលនេះ

ភ្នំពេញ៖ លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធាន សហព័ន្ធកីឡាប៊ូល និង ប៉េតង់កម្ពុជាអញ្ជើញ ជាអធិបតីបិទការ ប្រកួតពានរង្វាន់ សុខ អាន លើកទី៦ ឆ្នាំ ២០១៦ នារសៀលថ្ងៃនេះ នៅទីលានប៊ូល សហព័ន្ធកីឡាប៊ូល និង ប៉េតង់កម្ពុជាក្នុង ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំរបស់ សហព័ន្ធកីឡាប៊ូល និងប៉េតង់កម្ពុជា ចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី២៦ដល់២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦៕

លោកបណ្ឌិត សភាចារ្យ សុខ អានចូលរួមពិធី បិទការប្រកួតពានរង្វាន់ “សុខ អាន” លើកទី៦ នៅរសៀលនេះ

លោកបណ្ឌិត សភាចារ្យ សុខ អានចូលរួមពិធី បិទការប្រកួតពានរង្វាន់ “សុខ អាន” លើកទី៦ នៅរសៀលនេះ

លោកបណ្ឌិត សភាចារ្យ សុខ អានចូលរួមពិធី បិទការប្រកួតពានរង្វាន់ “សុខ អាន” លើកទី៦ នៅរសៀលនេះ