ជប៉ុនគ្រោង​នឹង​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត អាន​ព័ត៌មាន និង​ធ្វើ​ពិធីករ​ជ​នួ​សមនុស្ស​

dnt-news : ​ ថ្មីៗ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ជប៉ុន បាន​រកឃើញ​របកគំហើញ​ថ្មី​ទៀតហើយ ដោយបាន​បង្ហាញ​ផលិតផល​ចុងក្រោយ​របស់ខ្លួន និង​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​នៅលើ​ពិភពលោក​ភ្ញាក់ផ្អើល​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​យន្ត​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​បាន ។