នាយឧត្តុមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ រំលឹកអំពី ដំណើរការស្វែងរក សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ តាមរយៈខ្សែវីដេអូ

ភ្នំពេញ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានរំលឹកអំពីដំណើរការ ស្វែងរកសន្តិភាព នៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ សាស្ត្រ តាមរយៈខ្សែវីដេអូ។

ក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បានបង្ហាញថា "ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា បានដឹងហើយថា ប្រទេសកម្ពុជាមាន ប្រវត្តិដ៏ជូរចត់ ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាម បំផ្លិចបំផ្លាញអស់ជាង ៣ ទសវត្សរ៍ ហេតុនេះហើយយើង ដឹងច្បាស់ណាស់អំពីការ លំបាកវេទនាចំពោះ ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនដែល ជួបសង្គ្រាម នេះជា Video កាលពីឆ្នាំ ១៩៩១ បង្ហាញពីកិច្ចពិភាក្សារវាងកម្ពុជា ជាមួយ កងកម្លំាង UNAMIC និង UNTAC ស្តីអំពីការទទួលកង កម្លំាងចម្រុះជាតិសាសន៍ ទាំងនោះមកជួយស្វែងរក សន្តិភាពជូនកម្ពុជា"៕

....ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិដ៏ជូរចត់ ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ជាង ៣ ទសវត្សរ៍ ហេតុនេះហើយយើងដឹងច្បាស់ណាស់អំពីការលំបាកវេទនាចំពោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដែលជួបសង្គ្រាម នេះជា Video កាលពីឆ្នាំ ១៩៩១ បង្ហាញពីកិច្ចពិភាក្សារវាងកម្ពុជា ជាមួយ កងកម្លំាង UNAMIC និង UNTAC ស្តីអំពីការទទួលកងកម្លំាងចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំងនោះមកជួយស្វែងរកសន្តិភាពជូនកម្ពុជា។

Posted by នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ on Monday, February 29, 2016

នាយឧត្តុមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ រំលឹកអំពី ដំណើរការស្វែងរក សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ តាមរយៈខ្សែវីដេអូ