រូបភាព Beckham ដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្រុងឡុដ៏

ឡុងដ៏៖ រូបភាពជាច្រើនសន្លឹក របស់ អតីតកីឡាករ Beckham ដែលជារូបភាពដើម ត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃមួយ  Phillips Auction Gallery នៅទីក្រុងឡុងដ៏  នេះបើយោងតាម ស៊ីនហួ ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។

រូបភាពរបស់ Beckham ដែលបានថតនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវបានគេដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្រុងឡុងដ៏  ប៉ុន្តែការដេញថ្លៃរូបភាពនេះ ក្នុង តម្លៃប៉ុន្មាន ប្រភពព័ត៌មានខាងលើ មិនបានបញ្ជាក់នោះទេ ៕

រូបភាព Beckham  ដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្រុងឡុដ៏

រូបភាព Beckham  ដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្រុងឡុដ៏

រូបភាព Beckham  ដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្រុងឡុដ៏

រូបភាព Beckham  ដាក់ដេញថ្លៃ នៅក្រុងឡុដ៏