ហ្វេសប៊ុកនឹងបន្ថែម ការផ្សព្វផ្សាយនៅ លើ Facebook Messenger

បច្ចេកវិទ្យា៖ ប្រភពព័ត៌មាន ចរចាមអារ៉ាម បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុក នឹងបន្ថែមនូវចំណុច ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើ Facebook Messenger  នេះបើតាម maddapple ចុះផ្សាយ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។

គេហទំព័រ TechCrunch បានចុះផ្សាយជាលើកដំបូង ថា Facebook នឹងបន្ថែម Ads (ការផ្សព្វផ្សាយ) នៅត្រីមាសទី២ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦  ដែលបង្កភាព ងាយស្រួល ដល់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក និងប្រកបរបរអាជីវកម្ម លើបណ្តាញសង្គម យក្សមួយនេះ៕

ហ្វេសប៊ុកនឹងបន្ថែម ការផ្សព្វផ្សាយនៅ លើ Facebook Messenger