១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

6 Videos

​កាលពី​រាត្រី​ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅក្នុង​មហោស្រព Dolby ហូលីវូដ នៃ​ទីក្រុង​ឡូ​ស អេ​ន​ជឺ​ឡេស សហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំ​ពិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ ២០១៦ ។​​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នកទទួល​ជ័យលាភី​នៅក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​នេះ ​មាន​ដូចខាងក្រោម៖
១-​ភាពយន្ត​ល្អ​ដាច់​គេ : រឿង «Focus»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

២-​អ្នកដឹកនាំ​រឿង​ឆ្នើម​ជាងគេ : លោក Alejandro-Gonzalez Inarritu ក្នុង​រឿង «Wilderness Hunter»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៣- តួ​សម្តែង​ប្រុស​ឆ្នើម​ជាងគេ : លោក Leonardo DiCaprio ក្នុង​រឿង «Wilderness Hunter»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៤- តួ​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​ជាងគេ : នាង Bridget Larson ក្នុង​រឿង «Room»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៥-​តួរង​ប្រុស​ឆ្នើម​ជាងគេ : លោក Mark Li Langsi ក្នុង​រឿង «Bridge of spies»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៦-​តួរង​ស្រី​ឆ្នើម​ជាងគេ : នាង Alicia Wei Kande ក្នុង​រឿង «Danish Girl»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៧-​សាច់រឿង​ដើម​ល្អ​បំផុត : រឿង «Focus»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៨-​សាច់រឿង​កែសម្រួល​ល្អ​បំផុត : រឿង «Big Short»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

៩-​ខ្សែភាពយន្ត​បរទេស​ល្អ​ដាច់​គេ : រឿង «Saul’s son»

១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦

១០-​បទ​ភ្លេង និង ចម្រៀង​ពីរោះ​ដាច់​គេ : គឺ​បទ «Writing’sOn The Wall» ក្នុង​រឿង «007 Ghost Party» ៕ គ ឡេង​
១០ ជ័យលាភី​ពានរង្វាន់​អូ​ស្ការ​លើក​ទី ៨៨ ឆ្នាំ​២០១៦