អាវុធហត្ថ រាជធានីភ្នំពេញ ច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍ ថ្មីទប់ស្កាត់ជនល្មើស

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីរារាំង និង បញ្ឈប់ នូវសកម្មភាពគគ្លើន របស់ជនល្មើស ដែលមានអាវុធ (ដាវ កាំបិត ដំបង) កងរាជអាវុធហត្ថ រាជធានីភ្នំពេញ បានច្នៃប្រឌិត នូវយុទ្ធវិធី និង ឧបករណ៍ថ្មី ក្នុង ការប្រឈមជាមួយ ជនល្មើសទាំងនោះ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាព។

នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ របស់អ្នកនាំពាក្យ កងរាជអាវុធហត្ថ ភ្នំពេញ៕

អាវុធហត្ថ រាជធានីភ្នំពេញ ច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍ ថ្មីទប់ស្កាត់ជនល្មើស

ដើម្បីរារាំង និង បញ្ឈប់ សកម្មភាពគគ្លើន របស់ជនល្មើសដែលមានអាវុធ (ដាវ កាំបិត ដំបង) កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ បានច្នៃប្រឌិត នូវយុទ្ធវិធី និង ឧបករណ៍ថ្មី ក្នុងការប្រឈមជាមួយជនល្មើសទាំងនោះ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាព!!!

Posted by កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ on Monday, February 29, 2016