តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ ” ទីក្រុងស្អាត ” កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ លោក កឹម គុណវឌ្ឍ អគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នៅមុននេះបន្តិច ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានសរសេរបញ្ជាក់ នៅលើហ្វេសប៊ុកថា «តារាចម្រៀង ពេញនិយម៣រូប លោក ព្រាប សុវត្តិ, កញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា, និង កញ្ញា ស៊ុន ស្រីពេជ្រ បានស្ម័គ្រចិត្តទទួល យកភារកិច្ចធ្វើ ជា ឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " របស់ កម្ពុជា ។ សូមអបអរសាទរ ។»

តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " កម្ពុជា

តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " កម្ពុជា

តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " កម្ពុជា

តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " កម្ពុជា

តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " កម្ពុជា

តារា៣ដួងហង្សមាស ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈ " ទីក្រុងស្អាត " កម្ពុជា