លោក សុខ អានអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ច ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ យុវជនលើកទី១

ភ្នំពេញ៖ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សុខ អាន រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុក ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បានអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យុវជនលើកទី១ នាសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ៕

លោក សុខ អានអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ច ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ យុវជនលើកទី១