ឱកាស​ការងារ ១០ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៅ Sabay មក​ដល់​ទៀត​ហើយ!

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្តាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅកម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មុខ​១០​តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា៖

 

Deadline: March 15, 2016.

 

1. General Manager

 

We are looking for a full-time General Manager based in Phnom Penh.

The job holder will be in charge of distribution and marketing Khmer theatrical releases. The General Manager will work closely with cinema in town and outside of the country to ensure the movie screened in many theaters/cinemas.

Responsibilities:

•    Track the market and industry trends to select the right content to distribute in the local market and across the region or other countries
•    Plan and execute the marketing strategies to boost the publicity of the film into the target group
•    Drive strategies, manage message integration and oversee creative development of all branded content from conceptualization to execution including managing the distribution and communications of these projects across relevant platforms
•    Conceive measurement and optimization plans to ensure that content are effective and relevant to the target audience
•    Work closely with local producer and film maker to get necessary information since the early stage of production and in competitive time
•    Build good relationship with ministry of Fine Art
•    Manage the box office of each film
•    Manage the profit and loss of the company
•    Be responsible for the whole project budgets from the start to finish
•    Build the company brand image

 

Requirements:

•    Minimum 3-year successful management experience and media relations and film production is a plus
•    Client relationship building, negotiation skills, Sales and Advertising experience are an advantage
•    Leadership ability that can guide across multiple functions
•    Ability to plan, analyze and control a budget and spending
•    Strong project management skills that promotes attention to detail
•    Excellent communication skills with all levels of the organization
•    Ability to resolve conflicts

 

2. Social News Editor

 

We are looking for a full-time Social News Editor based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Planning and setting team target by principle
•    Strategic planning for Social team
•    Hunting up up-to-date hot news
•    Writing local Social news and Video Content
•    Editing and sharing the articles to the team members
•    Conducting face-to-face or phone interview with related sources
•    Participating as member of staff creative team when appropriate and perform other duties as assigned.

Requirements:

•    At least 3rd year in journalism, media, communications or related field
•    3-year working experience in media specialized in translating, reporting, writing, and editing
•    Have strong written and creative skills with the ability to write accurate news, stories in Khmer style
•    Have strong organizational skills and a determined and amiable personality
•    Common sense and the ability to learn quickly are more important
•    Be comfortable talking in groups, and possible presentations
•    Have a very good command of English
•    Have computer literacy

 

3. Graphic Designer 

 

We are looking for a full-time Graphic Designer based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Design and develop artwork marketing and collateral materials for all related departments
•    Brainstorm and mock design ideas
•    Work with other teams to complete the final product
•    Perform other tasks as assigned by supervisor and management

 

Requirements:

•    Practical experience in computer skills such as Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, Illustrator and other design software
•    Proven creative skills through portfolio of design work
•    Proven experience in professional graphic design and/or printing process
•    English proficiency to work with technical document
•    Possess superior in printing media design skill and artistry
•    Flexible and hardworking, able to repeatedly meet deadlines under pressures
•    Self starter, imaginative, and innovative
•    Ability to communicate to a variety of different stakeholders at all levels
•    Excellent team-working ability

 

4. System Engineer

 

We are looking for full-time System Engineer (1 position) based in Phnom Penh. (Salary: $ 450+)

 

Responsibilities:

–    Administration of server infrastructure and, depending on skills, network infrastructure and other equipment in Sabay data centers
–    Follow monitoring systems to identify problems and take corrective action
–    Research, planning and deployment of new technologies and services
–    Install new/ rebuild existing server and configure hardware, peripherals, service setting, directories, storage, etc. in accordance with standards and project/operational requirements
–    Perform regular security monitoring to identify any possible intrusion
–    Perform periodic performance reporting to support capacity planning
–    Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

 

Requirements:

–    Strong experience in Linux server (RHEL) administration: minimum one year, several years preferred
–    Experience in Windows Server administration and server hardware
–    At least basic understanding of IP networks and virtualization
–    Excellent troubleshooting and research skills
–    Experience in technologies: vSphere, Apache/nginx, MySQL/MSSQL, PHP, BIND, Nagios, Postfix, etc.
–    Knowledge in written Chinese language is a plus
–    Networking/Cisco experience is a plus
–    Debian/Ubuntu experience is a plus
–    Programming/shell scripting experience is a plus

 

5. Video Editor

 

We are looking for a full-time Video Editor based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Assist in all areas of production of Audio Visual Content for public broadcast
•    Edit Sabay News Video
•    Film events that Sabay sponsors and participate
•    Use computer-controlled video editing systems to prepare video file for presentation
•    Discuss video project plan, producer and director to determine the appropriate video editing
•    Other tasks as assigned by the manager

Requirement:

•    University degree in telecommunications or educational video production
•    Have knowledge in Adobe Photoshop, Adobe Premier & Adobe After Effects
•    Know how to operate both DSLR & Video Camera
•    Minimum 1 year working experience in communications production work
•    Minimum 2-year in video equipment, personal computers, and techniques used in the video editing field
•    Excellent team-working ability
•    Ability to effectively communicate ideas orally and in writing
•    Good interpersonal skill and communication skill

 

6. Senior Social Media Officer

 

We are looking for a full-time Senior Social Media Officer based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Develop social media content, including plans, ad hoc, and trending, based on audience and brand goals
•    Weekly/daily meeting with internal team to discuss upcoming deliverables to gather feedback and implement content edits as needed
•    Responsible for reporting on weekly basis, making actionable recommendation and drawing meaningful insights
•    Understand social media best practices across platforms (Facebook, Twitter, Line, Viber, Instagram, Google +, blogs…)
•    Maintain awareness of new social media marketing techniques being used by others, as well as look for opportunities to innovate and develop completely new techniques
•    Track success of social media marketing programs
•    Organize results and findings into presentations under the direction of senior team members

 

Requirements:

•    Proven experience in social media management
•    Familiar with all major forms of social media and have actively cultivate his/her own network on at least one of the social media sites
•    Demonstrates an experience developing social media content for large brands
•    Analytical strong with proven ability to demonstrate date interpretation capabilities
•    Self-motivated, requiring minimal supervision in a fast-moving
•    Basic understanding of SEO & SEM is a plus
•    Be detail oriented, team player and technologically know-how

 

7. Commercial News Editor 

 

We are looking for a full time Commercial News Editor based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Prepare the strategic planning to drive the sales team and to boost more sales volume
•    In close partnership with the content team, manage the content marketing initiative that will increase website traffic, increase lead generation and improve our clients’ brand awareness through the marketing campaigns
•    Oversee and lead the team to develop content ideas to meet the trend or target audiences and target clients
•    Work closely and collaborate with internal team across editors/writers, sales team … to properly execute the plan
•    Be a key voice in commercial articles planning, ensuring consistent tone and theme throughout all external marketing communications
•    Proof read all the related articles ensuring all contents meet our high standards and style guidelines
•    Ad hoc assignments as needed

Requirements:

•    University degree in Media or Business Communication or the equivalent work experience
•    At least 2-year experience in editorial  level and good concept in sales
•    Good knowledge of digital media channels
•    Good presentation skill and an ability to innovate and think critically
•    Passion for creating responsive, original, and interesting content
•    Good command in English, Microsoft office, email, internet
•    Strong written and creative with the ability to write accurate news, stories in Khmer style

 

8. Personal Assistant

 

We are looking for a full-time Personal Assistant based in Phnom Penh.

Responsibilities:

•    Manages the day-to-day operations of the office
•    Diligently handles all document maintenance including internal documents, spreadsheets, expense reports, meeting minutes
•    Maintains executive’s appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, teleconferences, and travel
•    Represents the executive by attending meetings in the executive’s absence; speaking for the executive
•    Manages projects and conducts research
•    Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and transmitting text, data, and graphics
•    Prepares and edits correspondence, reports, and presentations
•    Provides quality customer service
•    Maintains customer confidence and protects operations by keeping information confidential
•    Performs any other ad-hoc tasks as and when required
Requirements:

•    Diploma in Secretary or equivalent
•    Minimum 2-year working experience in secretarial or administrative work
•    Be able to speak and write English, good command in Chinese is preferred
•    Advanced proficiency with Microsoft Office Suite
•    Ability to handle private and confidential matters
•    Be extremely hardworking, proactive, organized and detail-oriented; flexible thinker

 

9. LAN Administrator 

 

We are looking for a full-time LAN Administrator based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Control the network inside Sabay and ensure it runs smoothly
•    Troubleshoot network problems
•    Maintain and support all nodes LAN of the company
•    Manage Server LAN in the company
•    Maintain and support Camera system
•    Setup and maintain antivirus all hosts in LAN
•    Manage and provide all IT service and support in the company

Requirements:

•    University degree in Computer Science specialized in networking
•    At least 1 year experience in the related field
•    Previously experience in Service Provider business is a plus
•    Good experience in installing basic Windows, Linux, Cisco
•    Understanding Network System basics of LAN, WAN and TCP/IP
•    Ability to cope up and enthusiasm with new technology
•    Ability to understand English (Spoken, read and written)

 

10. E-novel Intern

 

We are looking for full-time E-novel Intern (2 positions) based in Phnom Penh.

Responsibilities:

•    Check and edit novels
•    Coordinate some jobs related to E-novel Project
•    Perform other tasks as assigned by supervisor
•    Manage Facebook page of E-novel’s sub category
Requirements:

•    At least 3rd year or graduated from Khmer Literature/Philosophy/Sociology or related fields
•    Being fluent in typing Khmer literature
•    Being proficient in MS Office, Power Point, and Internet
•    Ability to work as a team and strong interpersonal skill
•    Hard working and friendly attitude

 

Application Information

 

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their application to [email protected] or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.
Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com

 

Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.

Deadline: March 15, 2016.

 

ឱកាស​ការងារ ១០ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៅ Sabay មក​ដល់​ទៀត​ហើយ!