ខុទ្ទកាល័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពី ការប្រើរូបខុសរវាង ឌី ពៅ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង

ខុទ្ទកាល័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពី ការប្រើរូបខុសរវាង ឌី ពៅ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង