ម្រេច​កំពត​បាន​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ជា​ផលិត​ផល​សម្គាល់​ភូមិ​សាស្ដ្រ​​ដែល​សហភាព​អឺរ៉ុប​ទទួល​ស្គាល់

នៅ​ដើម​សប្ដាហ៍​នេះ​សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី​​ម្រេច​កំពត​របស់​កម្ពុជា​ថា​ជា​ទំនិញ​សម្គាល់​ភូមិ​សាស្ដ្រ​​ដោយ​នឹង​នាំ​មក​នូវ​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​កសិករ​ និង​ពាណិជ្ជករ​ម្រេច​កំពត​នៅ​កម្ពុជា។