គ.ជ.ប បើកកិច្ចប្រជុំ លើសេចក្តីព្រាង សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៃ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ដឹកនាំដោយ លោក មាន សទិ បានបើកកិច្ចប្រជុំ លើសេចក្តីព្រាង សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ ៕

គ.ជ.ប បើកកិច្ចប្រជុំ លើសេចក្តីព្រាង សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច