គណៈកម្មការ ទី១ រដ្ឋសភា ជួបជាមួយNGOs ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ លើទំនាស់ដីធ្លី នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការទី ១ នៃរដ្ឋសភា ដែលដឹកនាំដោយលោក អេង ឆៃអ៊ាង  បានទទួលជួបសវនាការ ជាមួយតំណាងអង្គការ សង្គមស៊ីវិល(NGOs)  នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ រកដំណោះស្រាយ ករណីទំនាស់ដីធ្លី រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជា ។

នេះបើយោងតាម បណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក របស់លោក អេង ឆៃអ៊ាង៕

គណៈកម្មការ ទី១ រដ្ឋសភា ជួបជាមួយNGOs ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ លើទំនាស់ដីធ្លី នៅកម្ពុជា

គណៈកម្មការ ទី១ រដ្ឋសភា ជួបជាមួយNGOs ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ លើទំនាស់ដីធ្លី នៅកម្ពុជា