១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

កូរ៉េ៖ ការដាក់ឡេនភ្នែក គឺជារឿងដ៏ពេញនិយម បំផុតសម្រាប់យុវវ័យកូរ៉េ ជាពិសេសក្រុម តារាចម្រៀងមួយចំនួន ព្រោះពួកគេចង់ឲ្យ សម្រស់របស់ខ្លួនកាន់តែ ទាក់ទាញក្នុងពេលសម្តែងឬ បង្ហាញខ្លួនជាសារធាណៈ ។

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Korea Times បានជ្រើសរើសតារាកូរ៉េ១៥ រូបនិងភាពខុសប្លែក របស់គេពេលប្រើរឡេន ដាក់ភ្នែកពណ៌ខៀវ ដែលរូបភាពទាំងនេះ គឺជារូបប្រើកម្មវិធី photoshop បានមកពីអ្នកជំនាញ ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ។

ចង់ដឹងថាពួកគេ ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណា ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Amber

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Wu Yi Fan

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Siwon

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Chanyeol

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Minah

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

IU & Lee Hyunwoo

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

IU & Lee Hyunwoo

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Jonghyun

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Ahn Jaehyo

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Sehun

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Kai

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Heechul

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Changmin

១៥សន្លឹក បង្ហាញសម្រស់តារា កូរ៉េពេលដាក់ឡេន ភ្នែកពណ៌ខៀវ

Kikwang