រដ្ឋសភា បើកសិក្ខាសាលា ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ សហជីព នៅថ្ងៃទី ៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មីនា

រដ្ឋសភា បើកសិក្ខាសាលា ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ សហជីព នៅថ្ងៃទី ៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មីនា

  • រដ្ឋសភា បើកសិក្ខាសាលា ពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ សហជីព នៅថ្ងៃទី ៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មីនា已关闭评论
  • 51 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/02  Category:ក្នុងស្រុក