សម្តេចតេជោ ទូលព្រះមហាក្សត្រ ស្នើសុំដាក់ ចូលនិវត្តន៍ មន្ត្រីនគរបាល ជាន់ខ្ពស់ ៤៩រូប