ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ រាប់​ពាន់​នាក់

ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ សម្រេច​​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​​ថ្មី​រាប់​ពាន់​នាក់ លើ ​ក្រប​ខណ្ឌ​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន​ទាំង​ថ្នាក់​ជាតិ ​និង​ក្រោម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០១៦ ។

 

 

ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ រាប់​ពាន់​នាក់

 

ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ រាប់​ពាន់​នាក់

 

ក្រសួង​មុខ​ងារ​សាធារណៈ ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ រាប់​ពាន់​នាក់