ដើមកំណើត​ទឹកលុប​

dnt-news : ​នៅពេល​សរសេរ​ខុស​នៅលើ​ក្រដាស​កាលពីដើម​និយម​ប្រើ​ជ័រលុប ដែល​ពេលខ្លះ​ធ្វើឱ្យ​ប្រឡាក់​ប្រតាក​នៅលើ​ក្រដាស​កាន់តែខ្លាំង​ជាង​មុន​ថែមទៀត ។ ក្រោយមក​ក៏​វិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​ទៅជា​ទឹកលុប ព្រោះ​ធ្វើឱ្យ​ក្រដាស​ស្អាត​ជាង​មុន ។ លោកអ្នក​ជ្រាប​ដែរ​ទេ​ថា ទឹកលុប​នេះ​ផ្តល់កំណើត​ដោយ​លេខា​ម្នាក់​ឈ្មោះ​នាង ប៊េ​ត ណេ​ស​ស្