សហភាពអឹរ៉ុប ផ្តល់១០០លានអឺរ៉ូ ដល់អង្គការ សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា ធ្វើកំណែទម្រង់ លើវិស័យអប់រំ

ភ្នំពេញ៖ សហភាពអឺរ៉ុប នឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន ១០០ លានអឺរ៉ូ ប្រហែល ១០៨ លានដុល្លារ អាម៉េរិក ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល យកមកធ្វើកំណែ ទម្រង់វិស័យអប់រំ នៅកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៧ទៅ ។

ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី សម្ពោធគម្រោង «កៀងគរសង្គមស៊ីវិល ក្នុងការដោះស្រាយ ភាពខ្វះចន្លោះនៃ ការអនុវត្ត នៅក្នុងកំណែទម្រង់ វិស័យអប់រំ» នាព្រឹកថ្ងៃទីព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក Alain Vandersmissen Charge D’affaires ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប បានឲ្យដឹងថា  «សហភាពអឺរ៉ុប នឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន ១០០ លានអឺរ៉ូ ប្រហែល ១០៨ លានដុល្លារអាម៉េរិក ដល់អង្គការ សង្គមស៊ីវិល យកមកធ្វើកំណែទម្រង់ វិស័យអប់រំ នៅកម្ពុជា ដោយចាប់ផ្តើមពី ឆ្នាំ២០១៧ទៅ ប៉ុន្តែមិនដឹងថា ទឹកប្រាក់នោះ ត្រូវប្រើប្រាស់បញ្ចប់ នៅឆ្នាំណានោះទេ »។

សហភាពអឹរ៉ុប ផ្តល់១០០លានអឺរ៉ូ ដល់អង្គការ សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា ធ្វើកំណែទម្រង់ លើវិស័យអប់រំ

សហភាពអឹរ៉ុប ផ្តល់១០០លានអឺរ៉ូ ដល់អង្គការ សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា ធ្វើកំណែទម្រង់ លើវិស័យអប់រំ

សហភាពអឹរ៉ុប ផ្តល់១០០លានអឺរ៉ូ ដល់អង្គការ សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា ធ្វើកំណែទម្រង់ លើវិស័យអប់រំ