ស្ថានីយរ៉ាដា តេជោសែន នឹងផ្អាក់ ផ្តល់ព័ត៌មាន ០៣ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានីយរ៉ាដា តេជោ សែន នឹងផ្អាក់ ការផ្តល់ព័ត៌មាន ចំនួន ៣០ថ្ងៃ ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី ០២ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅថ្ងៃស្អែកនេះ។
យោងតាម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា មូលហេតុ ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្អាក់នេះ គឺដោយសារ បាន និង កំពុងត្រួតពិនិត្យ ថែទាំ និង រៀបចំតម្លើងបន្ថែម នូវប្រព័ន្ធចម្រោះជៀសវាង ការឆ្លងដោយរលកធាតុអាកាស ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទដូចដែលធ្លាប់មានកន្លងមក៕

ស្ថានីយរ៉ាដា តេជោសែន នឹងផ្អាក់ ផ្តល់ព័ត៌មាន ០៣ថ្ងៃ