រឿង IP Man 3 រក​ចំណូល​កប់​ពពក​

​dnt-news : រឿង​ខ្នាត​ធំ​ចិន “IP Man 3” ដែលមាន​តារា​វាយតប់​ល្បីឈ្មោះ​កុំ​កុំ​ដើរតួ​បាន​ស៊ីដាច់​រឿង​ហូលីវូដ “Star Wars” ដែល​បញ្ចាំង​នៅ​សិង្ហ​បុរី ដោយ​រក​ចំណូល​តែ​៤​ថ្ងៃ​បាន​ជាង​១​លាន​ដុល្លារ ។ “IP Man 3 “​ដែលមាន​តួ​សម្តែង ម៉ៃ​ថៃ​សាន់ និង​កុំ​កុំ​នោះ​បានដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​សិង្ហ​បុរី​តាំង​ពីថ្ងៃ​២៤ ធ្នូ ហ