មនុស្ស​មាន​ពុកមាត់​វែង​បំផុត​ជាប់​ឯតទគ្គ​ពិភពលោក​

dnt-news : ​លោក រុំ​ា ស៊ី​ញ ឆូ​ហាន់ អាយុ​៥៨​ឆ្នាំ​គឺជា​ម្ចាស់​ឯតទគ្គ​កម្ម​ពុកមាត់​វែង​ជាងគេ​បំផុត នៅលើ​ពិភពលោក​ដែលមាន​ប្រវែង​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល គឺ​១៤ ហ្វ៊ូ​ត ( ស្មើរ​និង​៤.២៦៧២​ម៉ែត្រ ) ។