១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

កូរ៉េ៖ សម្រស់សិចស៊ីរបស់ DJ ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ឈ្មោះ Soda កំពុងធ្វើឲ្យប្រិយមិត្ត មួយចំនួនឈាមច្រមុះ និងសរសើមិនដាច់ ពីមាត់ថា នាងពិតជា ស្រស់ស្អាតជា និងសាច់សខ្ចី និងដៃជើងដ៏ ស្រលូនរបស់នាង ជាពិសេស ទេពកោសល្យក្នុងការ Mix ភ្លេង។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Korea Times បាន ជ្រើសរើស រូបភាព១០សន្លឹករបស់ DJ ដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះ មកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត ៕

ចង់ដឹងថា DJ Soda ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍

១០ សន្លឹកស្រស់ស្អាត ឥតខ្ចោះរបស់ DJ Soda ធ្វើឲ្យប្រិមិត្តលង់ស្នេហ៍